Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Övergripande inriktning

I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Österåkers kommun formulerades en övergripande inriktning för kommunens långsiktiga utveckling. Inriktningen syftar till att konkretisera Vision 2020 och ska genomsyra innehållet i översiktsplanen. Den utgår även från resultatet av den tidiga dialogen kring Österåkers framtid samt en nulägesbeskrivning av kommunen, så kallad SWOT-analys. I det fortsatta arbetet med översiktsplanen konkretiseras inriktningen ytterligare.

Vision 2020

”Österåker ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka – en skärgårdskommun i världsklass. Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet.”

Värdeord

Översiktsplanen, och kommunens långsiktiga strategiska utveckling, gör följande definitioner av visionens värdeord:

Framtidstro: Kommunen utvecklas hållbart ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Mångfald: Kommunen har en mångfald gällande utbud av skolor, vård, omsorg, bostäder, arbetsplatser, kultur och fritid som speglar medborgarnas behov och är av god kvalitet.

Öppenhet: Kommunen växer och utvecklas med medborgarna i fokus och med möjlighet till delaktighet och dialog. Hållbara livsmiljöer, med särskilt fokus på tillgänglighet och trygghet, utgör grunden för den fysiska utvecklingen.

Utgångspunkter i inriktningen

 • Österåkers växer och utvecklas hållbart
 • Den attraktiva skärgårdskommunen
 • Den moderna småstaden

Framtidsbilder

Kommunen utvecklas på ett hållbart sätt:

 1. Österåker är en attraktiv skärgårdskommun
  Att flytta till, bo i, verka i och besöka. Vi har en levande småstad, landsbygd och skärgård med öar, hav och fantastisk natur. Vi är en viktig port till Stockholms skärgård – ett läge som vi tar vara på!

 2. Österåker är en expansiv skärgårdskommun
  Vi har en befolkning på 70 000 – 75 000 invånare år 2040. Skolor, vård, omsorg, bostäder, arbetsplatser, kultur och fritid utvecklas i takt med befolknings-tillväxten. Vi växer för att: - ge människor möjligheter att leva ett gott liv, att vara kreativa och verksamma - besökare och företagare ska trivas i Österåkers kommun - bidra till att behovet av bostäder i regionen tillgodoses samt - skapa ett starkare och mer resurseffektivt samhälle som understödjer kollektivtrafik och service. Här välkomnas företag att etablera sig och det finns ett engagemang för att utveckla det lokala näringslivet.

 3. Åkersberga är en modern småstad
  Åkersberga erbjuder levande stadsmiljöer. Det finns mötesplatser och aktiviteter för alla, dag- och kvällstid året om. Det finns hållbara transportsystem, attraktiva och trygga offentliga platser, grönområden och grönstråk samt tydlig koppling till skärgården. Åkersberga erbjuder en variation av bostäder, arbetsplatser och service och det finns goda möjligheter att tillgodose sina behov lokalt.

 4. Österåker är en kommun i Stockholmsregionen med tydlig identitet
  Vi bevarar och tillvaratar kommunens värden och styrkor och ser utvecklingsmöjligheter för framtiden.

 5. Österåker utvecklas hållbart
  Till 2040 har en omställning skett till ett mer hållbart samhälle utifrån översiktsplanens mål och de lokala miljömålen.

Planeringsstrategier

 1. Levande skärgård och landsbygd
 2. Levande småstadsmiljö
 3. Hållbara livsmiljöer
 4. Platser för kreativitet och möten
 5. Nära till natur och rekreation
 6. Hållbara transportsystem
 7. Klimatsmart hushållning

Vanligaste synpunkterna från medborgardialogen

Tabellen visar de vanligaste förslagen och synpunkterna som kom in under dialogen. 

1. Utveckla gång- och cykelvägar

22. Utveckla Roslagsbanan

2. Utveckla vägarna

22. Bygg gästhamn

3. Utveckla kollektivtrafiken i skärgården

22. Bygg cykelvägar på Ljusterö

4. Utveckla kollektivtrafiken

25. Fler Arbetsplatser

5. Bevara naturen

25. Satsa på skärgården

5. Blandad bebyggelse

27. Utveckla båttrafiken

7. Utveckla centrum

27. Utveckla infrastrukturen

8. Fler aktiviteter

27. Bygg ut VA-nätet

9. Utveckla busstrafiken

27. Bevara strandområden

10. Fler kaféer och restauranger

27. Ett mysigt/trevligt centrum

11. Satsa på skolan

27. Gemenskap i kommunen

12. Satsa på trygghet

33. Bevara värdefull natur i tätorten

13. Fler lekplatser

33. Bevara sammanhängande grönstråk

14. Utveckla mötesplatser

33. Bygg längs med Roslagsbanan

14. Fler infartsparkeringar

33. Bygg ungdomsbostäder

16. Bygg hyresrätter

33. Fler aktiviteter i skärgården

17. Tillgängliggör naturen

33. Fler kvällsaktiviteter

18. Bygg i kommunens västra delar

33. Bygg äventyrsbad

19. Bygg småskaligt

34. Fler parker i kommunen

19. Bättre belysning

34. Mer stadsliv

19. Bygg förbifart

34. Förtäta centrum

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
torsdag 25 april 2019