Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Samråd

Ordmoln

Detta tog vi med oss från samrådet!

Under samrådet kom synpunkter in främst gällande infrastruktur, bebyggelse, grönstruktur, utveckling av skärgården samt avsaknaden av en beskrivning om båtarnas framtid i Österåkers kommun.

Infrastruktur

Infrastruktur och förbättring av trafiksituationen var ett återkommande tema under samrådet. Medborgarna efterfrågade lösningar till trafiksituationen i kommunen. Nya vägkopplingar och även ett bättre och mer utbyggt kollektivtrafiknät. Vatten och avlopp lyftes också som en viktig fråga för många samt en bra utveckling av förskolor och skolor i kommunen.

Grönfrågor

Det var positivt kring hänsyn som översiktsplanen visade mot de gröna frågorna. Dock lyftes önskemål om att tillgängligheten till grönområden ökar med vandringsleder och stråk. Ökad hänsyn till den tätortsnära naturen samt de svaga länkarna i den regionala grönstrukturen lyftes.

Bebyggelse

Översiktsplanens ambition att bygga vid kollektivtrafiknära lägen samt utveckla lokala knutpunkter med en tätare bebyggelse och utbyggd service sågs som positiv. En viss oro uttrycktes över förtätning av villaområden samt utveckling av Rosenkälla, Rosenkälla syd och Stava syd.

Båt- och skärgårdslivet

Större fokus på båt- och skärgårdslivet har varit en återkommande synpunkt. Fler båtvarv med båtplatser och uppläggningsplatser för båtar efterfrågades. Vidare önskades det i översiktsplanen ett större fokus på utvecklingen i skärgården, däribland gällande kommunikationer och service.

Läs mer om de synpunkter och hur översiktsplanen reviderats utifrån dem i samrådsredogörelsen.


Vanligaste synpunkterna från samrådet

Tabellen visar de vanligaste förslagen och synpunkterna som kom in under samrådet. 

1. Positivt att bygga i kollektivtrafiknära lägen

18. Fler infartsparkeringar med möjlighet att ladda elbilar

2. Större mellankommunalt samarbete gällande frågor som cykelvägar och vattenförekomster

19. Ny vägkoppling, ’’Förbifart Solberga’’ bör byggas

3. Utveckla kvalitén och motverka föroreningar i kommunens vattenförekomster

20. Bevara sammanhängande grönstråk och utveckla grönstrukturen

4. Tydliggör utvecklingen av Rosenkälla och dess eventuella påverkan på handeln i Åkersberga

21. Mer fokus på skärgården och båtlivet

5. Utveckling av bostäder i Rosenkälla ifrågasätts

22. Utveckla strategi för att minska trafikvolymen i kommunen

6. Tydligare redovisning av planförslagets påverkan på riksintressena Roslagsbanan och Östanå – Roslags-Kulla – Wira

23. Utveckla infrastrukturen och kollektivtrafiken innan byggandet av fler bostäder

7. Utveckla resonemang om hur Österåkers kommun avser stärka den regionala stadskärnan Täby Centrum – Arninge

24. Lämpliga lokaler för skolor och förskolor till uthyrning

8. Bättre kommunikationer, däribland ut till skärgården

25. Ökad tillgänglighet till kust och stränder

9. Utveckla Åkersberga i riktning mot en grön småstad med flerfamiljshus, bostäder samt lokaler och parker. Önskan om trädkantade gator med låg hastighet efterfrågas även

26. Utveckla olika typer av rekreation, däribland platser för ungdomar att hänga

10. Buller från vägar och verksamheter bör begränsas

27. Utveckla naturområden som Domarudden och Näsuddens naturreservat inför framtiden

11. Utveckla gång- och cykelvägnät, lokalt som regionalt

28. Bevara och värna den tätortsnära naturen, anlägg en park längs hela Åkers kanal

12. Utveckla resonemang kring risker i relation till väg 276 samt Roslagsbanan

29. Utveckla de gröna kilarna och de svaga sambanden samt bevara kommunens naturvärden

13. Bevara viktiga rekreations- och ekologiska värden

30. Utveckla tät bebyggelse/mindre tät bebyggelse

14. Rosenkälla och Stava syd anses göra intrång i den regionala grönstrukturen

31. Utveckla billiga hyresrätter

15. Visa lokalisering av en eventuell framtida tågdepå

32. Fortsatt centralt läge för båtklubb med tillhörande utrymme för båthamn och varv.

16. Positivt med utvecklingen av bostäder i Rosenkälla

33. Fler arbetsplatser i Åkersberga centrum, skärgården samt i de norra delarna av kommunen

17. Röllingbyleden bör byggas/inte byggas

34. Fler butiker och handelsytor i centrum

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
torsdag 25 april 2019