Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Utställning

Ordmoln

Detta tog vi med oss från utställning!

Under utställningen kom synpunkter in främst gällande bebyggelse, grönstruktur och infrastruktur samt synpunkter gällande utvecklingen i skärgården.

Bebyggelse

Översiktsplanens förslag om bebyggelse vid kollektivtrafiknära lägen samt utveckling av lokala knytpunkter med bebyggelse och service sågs som positivt. En osäkerhet uttrycktes för en förtätning av villaområden, exploatering av tätortsnära jordbruksmark och natur samt utvecklingen av bl.a. Rosenkälla och Östanå, Roslags-Kulla och Wira.

Grönfrågor

Den hänsyn som översiktsplanen visar till den regionala grönstrukturen sågs som positivt. En ökad tillgänglighet till grönområden och då särskilt till kusten och vattnet lyftes som önskemål. Ökad exploatering på bekostnad av värdefulla grönområde lyfts som en oönskat.

Infrastruktur

Under utställningen lyftes särskilt infrastruktur och trafiksituationen i kommunen. Medborgarna efterfrågade åtgärder för en förbättrad trafiksituation samt uttryckte sin oro över framtida behov av infrastruktur. Vatten och avlopp lyftes också som en viktig fråga för många.

Båt- och skärgårdslivet

Större fokus på båt- och skärgårdslivet har varit en återkommande synpunkt. En central belägen marina efterfrågade samt generellt fler båtplatser i kommunen. Vidare önskades utveckling gällande service och kommunikationer i skärgården.

I arbetet med att ta fram det tematiska tillägget för kust och skärgården kommer frågor som rör båt- och skärgårdslivet behandlas ytterligare.

Så jobbar vi vidare

Inför antagande av översiktsplanen har revideringar gjorts utifrån inkomna synpunkter, dessa går att ta del av i granskningsutlåtandet (bilaga 3) samt i den  framtagna broschyren. Pdf, 3.1 MB. Se även antagen översiktsplan under Mer information.  

Därutöver pågår det redan nu ett flertal projekt som behandlar flera av de inkomna synpunkterna under arbetet med översiktsplanen. Exempelvis är arbetet med att ta fram ett tillägg till översiktsplanen med fördjupning kring utvecklingen av kust och skärgård nu under uppstart. Hållbara transporter, såväl på land som till havs, är en annan viktig byggsten i arbetet för framtidens Österåker. En ny transportstrategi för Österåker, ”Framtidens transporter 2040 – för en enklare vardag”, antogs samtidigt som översiktsplanen och den följs nu upp av en mobilitetsplan. Med Sverigeförhandlingen, en förlängning av Roslagsbanan via Odenplan till Stockholm city, banas vägen för en effektiv kollektivtrafik samt utveckling av stationsnära bebyggelse. Ett flertal projekt kring Roslagsbanans stationer pågår.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
torsdag 25 april 2019