Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Om översiktsplanen

Översiktsplanen redovisar grunddragen för den tänkta användningen av mark och vatten, hur den redan bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen tar hänsyn till allmänna intressen och riksintressen.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som gäller för hela kommunens yta. Planen visar kommunens viljeriktning, men är inte juridiskt bindande. Enligt plan- och bygglagen måste alla kommuner ha en översiktsplan som gäller för hela kommunens yta.

Översiktsplanen ska verka långsiktigt och gälla i många år framöver. Planen tar hänsyn till nationella, regionala och kommunala mål och arbetet styrs av plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Utgångspunkter för översiktsplanen

Planen tar hänsyn till nationella hållbarhetsmål, allmänna intressen, riksintressen samt regionala och kommunala utvecklingsmål.

Din åsikt har betydelse

Under arbetet med översiktsplanen har många deltagit och på olika sätt engagerat sig. Det har varit av stor betydelse för utformningen av den nya översiktsplanen och vi vill riktiga ett stort tack för visat engagemang!

Redaktör:
Gösta Bergman

Sakkunnig:
Krister Sernbo
Senast uppdaterad:
torsdag 25 april 2019